સાદા જન્માક્ષર

જન્મ વિવરણ, લગ્ન કુંડલી , ચલિત, નવમાંશ, સાડાસાતી, વિશમોતરી આંતર દશા

200

જન્માક્ષર

જન્મ વિવરણ, લગ્ન કુંડલી , ચલિત, નવમાંશ, સાડાસાતી, વિશમોતરી આંતર દશા બાર ભાવનું ફળાદેશ અથવા વિશમોતરી આંતરદશા પ્રત્યાંતર દશા

300

જન્માક્ષર

જન્મ વિવરણ, લગ્ન કુંડલી , ચલિત, નવમાંશ, સાડાસાતી, સોડષવર્ગની કુંડળીઓં , બાર ભાવનું ફળાદેશ વિશમોતરી આંતરદશા પ્રત્યાંતર દશા, વર્ષફળ, ભાવફળ વગેરે

550

જન્માક્ષર - ડી કટ

જન્મ વિવરણ, લગ્ન કુંડલી , ચલિત, નવમાંશ, સાડાસાતી, સોડષવર્ગની કુંડલીઓં, વિવિધ કુંડળીઓં, જીવન ફળાદેશ, નક્ષત્ર ફળ, વિશમોતરી આંતરદશા પ્રત્યાંતર દશા, ભાવેશફળ, ઈત્યાદિ

850

પાકા જન્માક્ષર

લાલકિતાબ અને ગ્રાફ સાથે પાકા વેલવેટ બાઈન્ડીંગ સાથે

1400

ડી-કટ પાકા જન્માક્ષર

જીવન ચરિત્ર ડી-કટ સાઇઝ - પાકા બાઈન્ડીંગ - સમગ્ર જીવન ચરિત્ર સાથે પૂર્ણ જન્માક્ષર વૈદિક જ્યોતિષ, ન્યુમરોલોજી, કલર થેરાપી, લાલકિતાબ, ગ્રોફોલોજી ઈત્યાદિ કરવામાં આવેલ છે.

4900